[print]

REFERENCES

WATER DESIGN

Name of the project Client Capital
expenditure
Vodohospodářské investice města Úvaly Město Úvaly 600 mio. CZK

Příprava a realizace vodohospodářských investic města Úvaly.

Jedná se o dostavbu ČOV Úvaly, dobudování a rekonstrukci kanalizace, dobudování a rekonstrukci vodovodu, přivaděče a vodojemů.

 

Poskytnuté služby jsou komplexní, zahrnují především poradenství pro investora při koordinaci a řízení vodohospodářských investic. Dále zahrnují zpracování projektových dokumentací ve všech stupních přípravy, inženýring, TDI, zpracování žádostí o dotace z OPŽP, MZe a Středočeského kraje, organizace výběrových řízení, výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury v koncesním řízení, následující poradenství při provozování a další.

List of services provided : 
Project management | 
Engineering | 
Technical supervisor | 
Tender organization | 
Grants, financial analysis | 
Work safety coordinator | 
Legal services | 
Concession, operating | 
Water design | 
Mathematical modelling
Skupinový vodovod Benešov - Sedlčany, výstavba vodovodu, DUR Zájmové sdružení obcí Přivaděč Javorník - Benešov 355 mio. CZK

Navrhovaná stavba představuje výstavbu nového dostatečně kapacitního vodovodního přivaděče DN 500 z odběrné štoly Javorník až do VDJ Šiberna v Benešově a dalších objektů pro akumulaci a čerpací stanici. Vodovodní přivaděč nahrazuje stávající přivaděč z oceli DN500/400, který je již ve špatném stavu zejména z důvodu působení vnitřní koroze a také z důvodu kapacitního. Návrh výstavby nového přivaděče byl zejména vyvolán výstavbou Sedlčanské části skupinového vodovodu a nárůstem počtu připojených obyvatel Benešovské části.

List of services provided : 
Water design
Zásobování Mníšeckého regionu pitnou vodou, DUR Sdružení obcí VOK Mníšek pod Brdy 207 mio. CZK

Navrhovaná stavba je určena pro přivedení kvalitní pitné vody ze zdroje Želivka do obcí Mníšeckého regionu. Pro zásobení je navrženo využití pitné vody z pražského vodovodu.

List of services provided : 
Water design
Kanalizace a vodovod Příbram – DSP Město Příbram 122 mio. CZK

Zpracovaní projektové dokumentace na akci „Odkanalizování obcí v povodí Litavky na ČOV Příbram – Orlov, Lazec, Kozičín, Rekonstrukce a výstavba vodovodu“ a zároveň výkon inženýrské činnosti za účelem zajištění stavebního povolení.

List of services provided : 
Engineering | 
Water design | 
Wastewater design
Vodovod Kácov - DSP,DVZ Městys Kácov 100 mio. CZK

Jedná se o vypracování dokumentace pro stavební povolení a zadávací dokumentace stavby. Celkem se jedná o 14 km vodovodního potrubí, nový vodojem Kácov s kapacitou 250 m3, rozšíření vodojemu Chabeřice o 50 m3 a výstavbu zesilovací čerpací stanice Holšice. Vodojemy i čerpací stanice jsou podzemní objekty s nadzemní vstupní částí. Zdrojem vody je přivaděč Chabeřice vedený z čerpací stanice Zruč nad Sázavou.

List of services provided : 
Water design
Bílina - Všechlapy rekonstrukce přivaděče Severočeská vodárenská společnost a.s. 97 mio. CZK

Účelem navrhované stavby vodovodu je zajistit zlepšení zásobování pitnou vodou pro obyvatele zásobených ze Severočeské vodárenské soustavy, dodávající pitnou vodu převážně z ÚV Hradiště. Vodovodní přivaděč byl postaven v 60 a 70 letech 20 století oceli. Řad je na hranici životnosti, vykazuje vnitřní, povrchovou a bodovou korozi. Řešený úsek rekonstrukce potrubí je v úseku ČS Všechlapy – AŠ Chudeřice. Úsek byl vystaven v roce 1974 a je z oceli DN500. Trasa potrubí křižuje několik katastrálních území a to: Všechlapy u Zabrušan, Zabrušany, Křemýž, k.ú. Hostomice nad Bílinou, Želénky, Chotějovice, Chudeřice u Bíliny. Dále stavba křižuje vodní toky, komunikace I, II, III třídy a kolejové vlečky.

List of services provided : 
Technical supervisor | 
Water design
Bawanur Irrigation Project (návrh závlahového systému v Iráku) High Committee for Relief of Garmian unlisted

Předmětem projektu pro stavební povolení je návrh závlahového systému na zájmovém území, které se nachází v severovýchodní části Iráku v Kurdistánu regionu Garmian mezi městy Bawanur, Kalar a Sarqala. Zdrojem vody pro závlahový systém bude nádrž Bawanur, která bude vystavěna na řece Sirwan nedaleko od města Bawanur. Odtud je voda čerpána z jímacího objektu do vodojemu a dále rozváděna systémem hlavních zavlažovacích kanálů a potrubí po celé oblasti na pole vhodná pro zavlažování. Hydraulické posouzení závlahového systému je řešeno pomocí matematického modelování hydrauliky otevřených koryt a trubních systémů.

List of services provided : 
Water design | 
Mathematical modelling
Skupinový vodovod SV Příbram – úpravny vody – technicko-ekonomická studie objednatel Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram unlisted

Zpracování technicko-ekonomické studie „Skupinový vodovod Příbram – úpravny vody“. Jedná se o materiál, který bude řešit situaci týkající se tří úpraven vod ve skupinovém vodovodu Příbram. Na základě všech dostupných informací bude navržena rekonstrukce stávajících úpraven vod (ÚV Hvězdička, ÚV Hatě).

List of services provided : 
Water design
english version
English version
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Prague 5 - Smíchov, Phone: +420 257 110 111,
Fax: +420 257 322 121, E-mail: vrv@vrv.cz, Company is registered by
Commercial register conducted by Municipal Court in Prague, section B, file 1930.